Положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про постійні комісії районної ради сьомого скликання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення і попереднього розгляду питань, підготовки проектів рішень на сесію районної ради, що належать до їх компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, виходячи з їх повноважень.

Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради, а заступник голови та секретар постійної комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

Голова постійної комісії обирається за пропозицію голови районної ради. Голова та заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.

1.2. В районній раді утворюються такі постійні комісії:

– мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку;

– з питань промисловості, транспорту, будівництва та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

– з питань планування, бюджету та фінансів;

– з питань гуманітарної політики, медицини та соціального захисту населення;

– з питань агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів.

1.3. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та ухвалюють рекомендації з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

1.4. Засідання постійної комісії районної ради скликається в міру необхідності та є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

1.5. Депутат районної ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії, голову або заступника голови районної ради (письмово, усно, по телефону).

1.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ухвалюють висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вказані рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Протоколи засідань комісії складаються секретарем або іншим членом комісії, підписуються головою і секретарем засідання комісії та передаються до виконавчого апарату районної ради.

1.7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови та його заступника розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, та протоколи цих засідань підписуються головами відповідних постійних комісій.

1.8. Голосування на засіданні комісії здійснюється її членами особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням голосів „за“, „проти“, „утримався“. Передача голосу для здійснення голосування не допускається, а також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участі у засіданні.

1.9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

1.10. За дорученням постійних комісій їх засідання можуть проводити голова або заступник голови районної ради як окремих засідань комісій, так і спільних.

1.11. У роботі постійних комісій можуть брати участь працівники виконавчого апарату районної ради та запрошені: заступники голови райдержадміністрації, керівники її відділів, управлінь, комітетів, підприємств, організацій та зацікавлені особи.

1.12. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

1.13. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, його заступника або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

1.14. Постійні комісії є підзвітними районній раді, відповідальними перед нею та звітують про свою діяльність згідно з вимогами чинного законодавства.

1.15. Робота постійних комісій районної ради висвітлюється в засобах масової інформації.

 

ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

2.1. Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку:

– попередньо розглядає висновки щодо проектів районних програм, які стосуються питань законності і правопорядку;

– готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи районної ради;

– готує висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата;

– готує рекомендації з питань депутатської діяльності додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії із питань, що належать до компетенції комісії;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– здійснює повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики згідно з діючим законодавством;

– контролює дотримання вимог статті 59-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ щодо конфлікту інтересів.

 

2.2. Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, будівництва та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району:

– попередньо розглядає проекти програми соціального, економічного і культурного розвитку району або окремих її розділів, а також проекти цільових програм, які на-лежать до компетенції комісії;

– розглядає питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району;

– попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району, створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є у спільній власності територіальних громад міста, селища, сіл району;

– вносить пропозиції щодо коригування установчих документів комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є районна рада;

– контролює ефективність використання і збереження майна спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії.
Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

 

2.3. Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів:

– попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального розвитку та культурного розвитку району, районного бюджету;

– попередньо розглядає проекти цільових програм, що надійшли до районної ради, у частині їх фінансового забезпечення;

– розглядає питання та вносить пропозиції про використання резервного фонду і коштів позабюджетних фондів районного бюджету;

– розглядає звіти про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, районного бюджету, готує висновки, вносить ці питання на розгляд президії районної ради та сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– попередньо розглядає інші питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради та належать до відання комісії;

– за результатами аналізу чи розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації, проекти рішень;

– вивчає за дорученням голови або заступника голови ради діяльність відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади, подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сесії;

– одержує від керівників відділів, управлінь райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, що належать до власності територіальних громад та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів районного бюджету;

– здійснює контроль за виконанням програми економічного, соціального та культурного розвитку району та районного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень ради та її президії, подає за результатами перевірок рекомендацію на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

– розробляє проекти рішень з даних питань.

 

2.4. Постійна комісія з питань гуманітарної політики, медицини та соціального захисту населення:

– попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програми економічного, соціального і культурного розвитку району та цільових програм розвитку галузей, що належать до відання комісії;

– вивчає і готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури і спорту, проблем сім’ї та молоді), засобів масової інформації, медицини та соціального захисту населення;

– за результатами аналізу чи розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації, проекти рішень;

– аналізує хід виконання цільових програм, що належать до компетенції комісії;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.

 

2.5. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів:

– попередньо розглядає розділи проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району і цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії, вносить свої зауваження та пропозиції;

– розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів;

– надає пропозиції щодо ефективного використання рекреаційно-курортного потенціалу регіону;

– вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу;

– забезпечує реалізацію екологічної політики України в районі;

– розглядає питання про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення;

– розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;

– розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою питання стосовно земельних ресурсів;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.