Положення про постійні комісії Скадовської районної ради Херсонської області восьмого скликання

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення і попереднього розгляду питань, підготовки проєктів рішень на сесію районної ради, що належать до їх компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, виходячи з їх повноважень.

Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради, а заступник голови та секретар постійної комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

Голова постійної комісії обирається за пропозицію голови районної ради. Голова та заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.

1.2. В районній раді утворюються такі постійні комісії:

– мандатна, з питань регламенту, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, адміністративно-територіального устрою;

– з питань промисловості, транспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, земельних ресурсів та розвитку курортів;

– з питань планування, бюджету та фінансів;

– з питань гуманітарної політики, медицини та соціального захисту населення;

– з питань управління об’єктами комунальної власності.

1.3. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціального, економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та ухвалюють рекомендації з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

1.4. Засідання постійної комісії районної ради скликається в міру необхідності та є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

1.5. Депутат районної ради – член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії, голову або заступника голови районної ради (письмово, усно, по телефону).

1.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ухвалюють висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вказані рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами,  установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Протоколи засідань комісії складаються секретарем або іншим членом комісії, підписуються головою і секретарем засідання комісії та передаються до виконавчого апарату районної ради.

1.7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови та його заступника розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, та протоколи цих засідань підписуються головами відповідних постійних комісій.

1.8. Голосування на засіданні комісії здійснюється її членами особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням голосів „за“, „проти“, „утримався“. Передача голосу для здійснення голосування не допускається.

1.9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

1.10. За дорученням постійних комісій їх засідання можуть проводити голова або заступник голови районної ради (як окремих засідань комісій, так і спільних).

1.11. У роботі постійних комісій можуть брати участь працівники виконавчого апарату районної ради та запрошені: заступники голови райдержадміністрації, керівники її відділів, управлінь, комітетів, підприємств, організацій та зацікавлені особи.

1.12. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

1.13. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, його заступника або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

1.14. Основною формою роботи комісій є засідання.

Засідання комісій можуть бути відкритими та закритими.

На відкриті засідання комісій можуть бути запрошені представники преси, інші особи.

Закриті засідання проводяться за рішенням постійної комісії при розгляді спеціальних питань, що належать до її компетенції.

1.15. Депутат районної ради може брати участь у роботі комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу.

1.16. Постійні комісії є підзвітними районній раді, відповідальними перед нею та звітують про свою діяльність згідно з вимогами чинного законодавства.

1.17. Робота постійних комісій районної ради висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради.

ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

2.1. Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, адміністративно-територіального устрою:

– попередньо розглядає висновки щодо проєктів районних програм, які стосуються питань законності і правопорядку;

– готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи районної ради;

– готує висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата;

– готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії із питань, що належать до компетенції комісії;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– здійснює повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики згідно з діючим законодавством;

– розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою району;

– контролює дотримання вимог статті 59-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ щодо конфлікту інтересів;

– бере участь в організаційних заходах спільно з представниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організацій щодо підвищення ефективності роботи щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини, забезпечення громадського порядку;

– сприяння  роботі органів суду, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ;

– здійснює підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

– розробляє проєкти рішень з даних питань.

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

     2.2. Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, земельних ресурсів та розвитку курортів:

– попередньо розглядає розділи проєктів програми економічного, соціального та культурного розвитку району і цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії, вносить свої зауваження та пропозиції;

– розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою розробляє проєкти рішень ради і пропозиції з питань розвитку промисловості, транспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, земельних ресурсів та розвитку курортів;

– надає пропозиції щодо ефективного використання рекреаційно-курортного потенціалу регіону;

– вивчає і готує питання про стан та розвиток промислового комплексу;

– забезпечує реалізацію екологічної політики України в районі;

– розглядає питання про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення;

– розгляд питань про погодження щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами у випадках, передбачених законодавством.

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів поліпшення інвестиційного клімату в районі для залучення коштів на розвиток промисловості, транспорту, будівництва та розвитку курортів;

– аналізує стан виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла;

– здійснює попередній розгляд і підготовку пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів у випадках, передбачених законодавством;

– забезпечує розгляд проєктів місцевих містобудівних програм у випадках, передбачених законодавством;

– здійснює контроль за належною організацією транспортного обслуговування населення та зв’язку, дотримання чинного законодавства щодо захисту прав споживачів у цій галузі .

– вносить пропозиції щодо зручних для населення маршрутів і графіків руху місцевого  пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

– вносить пропозиції щодо здійснення заходів по розвитку транспорту та зв’язку;

– розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою питання земельних ресурсів;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії;

– розробляє проєкти рішень з даних питань.

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

2.3. Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів:

–  розглядає проєкти програми економічного, соціального та культурного розвитку району;

– розглядає проєкт бюджету на відповідний рік, звіт про виконання бюджету, а також інші питання в сфері економічного і соціального розвитку;

– розглядає пропозиції про внесення доповнень і змін до рішення про бюджет на відповідний бюджетний період;

– попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді додаткових дотацій, субвенцій, тощо;

–  розглядає проєкти цільових програм, що надійшли до районної ради, у частині їх фінансового забезпечення;

– розглядає питання та вносить пропозиції про використання резервного фонду і коштів позабюджетних фондів районного бюджету;

– розглядає звіти про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, районного бюджету, готує висновки, вносить ці питання  на розгляд президії районної ради та сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;

– вивчає за дорученням районної ради або за власною ініціативою інші питання щодо використання коштів районного та державного бюджетів;

– попередньо розглядає та погоджує інвестиційні проєкти;

– здійснює роботу по виявленню додаткових надходжень до районного бюджету, збільшенню доходної частини районного бюджету, контроль за ефективним використанням коштів районного та державного бюджетів;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– попередньо розглядає інші питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради та належать до відання комісії;

– за результатами аналізу чи розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації, проєкти рішень;

– вивчає за дорученням голови або заступника голови ради діяльність відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади, подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сесії;

– одержує від керівників відділів, управлінь райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, що належать до власності територіальних громад та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів районного бюджету;

– здійснює контроль за виконанням програми економічного, соціального та культурного розвитку району та районного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень ради та її президії, подає за результатами перевірок рекомендацію на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

– розробляє проєкти рішень з даних питань.

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

2.4. Постійна комісія з питань гуманітарної політики, медицини та соціального захисту населення:

– попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проєкти програми економічного, соціального і культурного розвитку району та цільових програм розвитку галузей, що належать до відання комісії;

– вивчає і готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури і спорту, проблем сім’ї та молоді), засобів масової інформації, медицини та соціального захисту населення;

– проводить аналіз ситуацій у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

– контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

– здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання;

– за результатами аналізу чи розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації, проєкти рішень;

– аналізує хід виконання цільових програм, що належать до компетенції комісії;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

            2.5. Постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності:

– попередньо розглядає проєкти програми соціального, економічного і культурного розвитку району або окремих її розділів, а також проєкти цільових програм, які належать до компетенції комісії;

– розглядає питання щодо управління об’єктами комунальної власності, що належать до спільної власності територіальних громад району;

– попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації комунальних установ, комунальних закладів, комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад району, створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є у спільній власності територіальних громад району;

– вносить пропозиції щодо коригування установчих документів комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є районна рада;

– контролює ефективність використання і збереження майна спільної власності територіальних громад району;

– розглядає питання щодо продажу, передачі в оренду об’єктів¸ які перебувають у спільній власності територіальної громади району;

– розглядає пропозиції щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад району, що перебувають у віданні ради;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги з питань, що належать до відання комісії;

– розробляє проєкти рішень з даних питань.

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.