Порядок проведення конкурсу

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

виконавчого апарату районної ради

Загальні положення

 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради п’ятої-сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 2. Конкурсна заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
 3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

 1. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

 1. Умови проведення конкурсу в виконавчому апараті районної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

 1. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

 1. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
 2. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення виконавчого апарату районної ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

 1. Виконавчий апарат районної ради зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через іншіофіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовим професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 1. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах виконавчого апарату районної ради конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 1. Особи, які бажаютьвзяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого апарату районної ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявників з встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 1. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 2. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 3. Кадрова служба виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
 4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 1. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Порядок іспиту та відбір кандидатів

 1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради.
 2. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату районної ради.
 3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 1. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатівтощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 2. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про боротьбу з корупцією” (далі – Перелік) наведені у додатку 2 до цього Порядку.

 1. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті районної ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень затверджуються головою районної ради.
 2. Переліки питань обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
 3. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №3 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про боротьбу з корупцією” та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради – всього 5 питань.
 4. Питання 1-4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку (додаток 2), питання 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради, затвердженого головою районної ради.
 5. Кількість білетів має бути не менше 25.
 6. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 1. Кадрова служба за погодженням з головою комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Організаційна підготовка до іспиту

 1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
 2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
 3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

Складання іспиту

 1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
 2. Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
 3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлюєспілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
 4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
 5. Іспит складається державною мовою.
 6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого апарату районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’ята по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 1. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Оцінювання та підбиття підсумків

 1. Дляоцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про боротьбу з корупцією” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про боротьбу з корупцією” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 1. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
 2. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
 3. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії.
 4. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

45.Кандидати, які набрали менше 50відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 1. Кандидати, які не склали іспит, не можутьбути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 2. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.