РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

Скадовської районної ради восьмого скликання
 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Скадовська районна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, яка від імені відповідних територіальних громад району представляє їх спільні інтереси у межах сфер компетенцій, визначених Конституцією та законів України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Скадовської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступника голови Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6  Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради та постійну комісію мандатну, з питань регламенту, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, адміністративно-територіального устрою.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до законодавства та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень у друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради.

 Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, розробленого під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів та відповідно до вимог чинного законодавства, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію         

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свобод особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступника голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: м.Скадовськ, вул.Олександрівська, 34, у залі засідань (ІІ поверх). Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, що бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи Ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.п. 6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності, може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради в іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради в іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закрите пленарне засідання Ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється секретаріатом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Протокол підписується головою ради та візується депутатами районної ради, які обрані до складу секретаріату сесії.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

9.3. Контроль за виконанням рішень Ради організовує голова.

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді

10.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

10.3. Рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

11.1. Першу сесію новообраної Ради скликає відповідна територіальна виборча комісія відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Персонально – депутатів, включених до виборчих списків цих партій першими кандидатами, у разі неможливості або їх відсутності – кандидатури депутатів, попередньо узгоджені з представниками партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.

11.2. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

12.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;

12.1.2. про обрання голови Ради.

12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи Ради

13.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

14.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні.

14.2. Пленарні засідання районної ради можуть складатись з декількох частин. Рішення щодо необхідності поділу пленарного засідання на частини визначається розпорядженням голови Ради.

14.3. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

14.4. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України та Гімном Скадовського району. У сесійній залі Ради розміщуються Державний Прапор України, Державний Герб України, Прапор і Герб Скадовського району.

14.5. У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, пленарні засідання Ради, засідання президії та постійних комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Під час проведення дистанційних засідань має бути забезпечено:

– можливість реалізації прав депутатів Ради;

– ідентифікацію особи, яка бере участь у пленарному засіданні Ради;

– встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання та інші.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання Ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті Ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради

15.1. Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

15.2. Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

15.3. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скликається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних причин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 15.1 та п. 15.2 цієї статті.

15.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у п.п. 15.1-15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.

15.5. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.

15.6. Інформація про скликання сесії Ради висвітлюється в місцевих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

15.7. Виконавчий апарат Ради забезпечує висвітлення на офіційному сайті Ради проєктів рішень, необхідних для розгляду, та отримання депутатами відповідних матеріалів до початку пленарного засідання.

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради

16.1. Пропозиції до проєкту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації, в термін, визначений чинним законодавством.

16.2. Проєкти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

16.3. Проєкти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.

Документи, які надійшли до Ради пізніше, ніж визначений законодавством термін, можуть бути розглянуті за рішенням постійних комісій та сесії Ради.

16.5. Проєкти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному п. 15.4 ст. 15 Регламенту, – уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, виконавчий апарат (юрист) візує його, а у випадку невідповідності проєкту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради виконавчий апарат (юрист) повторно розглядає проєкт рішення з урахуванням зауважень.

16.6. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

16.7. У випадках, передбачених законодавством, до проєкту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

16.8. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

16.9. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається або президією Ради, або/та постійними комісіями Ради.

16.10. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії, як правило доповідають розробники проєктів рішень Ради, зокрема:

16.10.1. проєктів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках – уповноважені ними особи;

16.10.2. проєктів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

16.10.3. проєктів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії (групи), уповноважена комісією особа або голова Ради чи відповідальний працівник виконавчого апарату Ради.

16.11. У разі неналежного рівня підготовки порушеного питання, відсутності на засіданні постійної комісії зазначених осіб, які б могли надати відповідні пояснення, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

16.12. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

– про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

– кадрові питання;

– питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради за пропозицією однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутата, голови районної Ради.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради

17.1. Проєкт порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

17.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради.

17.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

17.5. До затвердження порядку денного відводиться до 30 хвилин для стислих (до 3-х хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. Питання про включення до порядку денного кожного конкретного запиту ставиться на голосування та приймається за процедурним рішенням.

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 19. Підготовка проєктів рішень ради

19.1. Проєкти рішень сесії районної ради разом з пропозиціями щодо питань порядку денного та іншими матеріалами подаються не пізніше, ніж за 30 робочих днів до пленарного засідання чергової сесії. У випадку позачергової сесії за – 1 день.

19.2. Проєкт рішення, який пропонується на розгляд районної ради, повинен складатися із:

– преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об’єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення;

– вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

– якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій районної ради;

– якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов’язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

19.3. Проєкти рішень, матеріали до них, доповіді, співдоповіді з питань, які вносяться на розгляд Ради, готуються постійними комісіями, депутатами, що їх внесли, районною державною адміністрацією.

19.4. Проєкти рішень Ради, а також матеріали, пропозиції і зауваження до них, в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

19.5. За наслідками засідань постійних комісій проєкти рішень, підготовлені ініціатором прийняття рішення, коригуються суб’єктами їх подання з обов’язковим урахуванням висновків та рекомендацій профільних постійних комісій районної ради.

У разі неврахування ініціатором проєкту рішення висновків і рекомендацій постійної комісії, коригування запропонованого проєкту рішення здійснюється профільною комісією районної ради з подальшим розглядом його на пленарному засіданні районної ради.

19.6. Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, до виконавчого апарату районної ради подаються для реєстрації та передачі на розгляд Ради такі документи:

– лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії;

– проєкт рішення з нормативним обґрунтуванням, завізований керівником управління, відділу або сектору установи, організації, закладу, що ініціює його внесення, і погоджений із зацікавленими установами, організаціями;

– аналітична доповідна записка, в якій викладається стан справ із запропонованого питання;

Керівник управління, відділу або сектору організації чи служби, що ініціює розгляд проєкту рішення, візує кожну сторінку проєкту рішення, додатку до проєкту рішення та підписує додаток із зазначенням прізвища, ім’я та посади.

19.6. Після реєстрації поданих документів, проєкт рішення разом з відповідними матеріалами до нього для вивчення, розгляду та внесення пропозицій передається голові постійної профільної комісії, що має попередньо їх розглянути.

При необхідності, постійна комісія може створювати робочу групу із залученням відповідних фахівців для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб (з питань віднесених до компетенції Ради). Постійна комісія має право внести зміни до проєкту рішення, а також підготувати свій проєкт рішення.

19.7. Після попереднього розгляду матеріалів проєкту рішення головою постійної комісії та підготовки відповідного подання або розгляду проєкту рішення постійними комісіями проєкт рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.

19.8. Повернення проєкту рішення ініціатору на доопрацювання здійснюється через виконавчий апарат районної ради, з додержанням вимог нормативних актів щодо організації реєстрації та проходження документів, на підставі рішення постійної комісії з чітким визначенням пропозицій, зауважень та зазначенням терміну передачі його до комісії.

19.9. Після розгляду матеріалів на засіданні комісії проєкти рішень з питань, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії Ради та президії, подаються у відділ з питань діяльності органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради.

Крім раніше зазначених документів, до проєкту рішення також додаються:

– пропозиції щодо доповідача;

– список осіб, які пропонуються для запрошення на пленарне засідання.

19.10. Проєкти рішень, після їх розгляду, візуються в такій послідовності:

  • голови відповідних постійних комісій;

– начальники відділів виконавчого апарату Ради відповідно до посадових повноважень;

  • заступник голови районної ради.

У випадку внесення змін та доповнень до проєкту рішення, візування проводиться повторно в тій же послідовності.

У випадку незгоди зазначених осіб з редакцією окремих пунктів проєкту рішення, вони візують проєкт з відповідним записом та подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення, які озвучуються доповідачами у сесійній залі.

19.11. Проєкти рішень Ради, при необхідності, за розпорядженням голови ради, можуть бути передані місцевим радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

19.12. На пленарному засіданні сесії районної ради головуючим перед голосуванням по кожному проєкту оголошуються висновки робочої групи чи постійної комісії, до відання якої відноситься питання.

Поправки до проєкту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій формі або в усній формі, якщо це доступно для формулювання викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

19.13. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, їх доопрацювання за підсумками голосування на пленарному засіданні сесії, проводиться суб’єктами їх підготовки і подання.

19.14. Рішення районної ради підписує голова районної ради в строк не пізніше 5 днів з дня його затвердження сесією районної ради.

Додатки до рішень районної ради підписуються працівниками виконавчого апарату районної ради згідно з розподілом повноважень, визначених посадовими інструкціями.

Не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішень районної ради, виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення їх до відома населення району через оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та до виконавців.

 Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 Стаття 20. Відкриття та ведення пленарного засідання

20.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

20.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 20.1 цієї статті.

Стаття 21. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

21.1. На початку кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

21.2. Список зареєстрованих депутатів передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує їх кількість.

21.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений рішенням Ради.

21.4. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

Стаття 22. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

22.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

22.1.1 відкриває, закриває та веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

22.1.2. виносить на обговорення проєкти рішень Ради.

22.1.3. організовує розгляд питань;

22.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

22.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

22.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

22.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

22.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

22.1.9. вносить пропозиції з процедурних, питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

22.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

22.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

22.1.12. до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

22.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту та законодавства України.

 Стаття 23. Секретаріат пленарного засідання

23.1. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступника) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

23.2. Секретаріат пленарного засідання Ради веде стенограму пленарного засідання, надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також фіксує результати голосування депутатів під час прийняття рішень Ради. За результатами пленарних засідань секретаріатом сесії складається протокол пленарних засідань. Депутати районної ради, що обрані до складу секретаріату сесії, візують протокол пленарного засідання сесії районної ради.

Стаття 24. Лічильна комісія та лічильна група

  • . Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.
  • . Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
  • . Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
  • . До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

24.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

  • поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
  • вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

24.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

24.4.5. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

24.5. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступника) обирається Лічильна група пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу Лічильної групи у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

24.6. Лічильна група пленарного засідання Ради здійснює підрахунок голосів при ухваленні рішень Ради та з процедурних питань.

Стаття 25. Юридична група

25.1.Обирається радою у кількості 3-х осіб для юридичного забезпечення роботи пленарного засідання, дає консультації про відповідність запропонованих проєктів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань проєктів, включених до порядку денного сесії.

25.2. До складу юридичної групи входять 2 депутати районної ради та представник виконавчого апарату районної ради, що не є депутатом районної ради.

Стаття 26. Прес-група

26.1. Обирається радою в кількості 2-х осіб. До її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.

26.2. Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії у пресі, на офіційному веб-сайті Ради.

Стаття 27. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

27.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 28. Порядок надання слова

28.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

28.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

28.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

28.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого п. 29.1. Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

28.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

Стаття 29. Визначення часу для виступів на сесії Ради                                          29.1. Визначення часу для виступів на сесії Ради приймається на кожному її пленарному засіданні.

Стаття 30. Право депутата на виступ

30.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

30.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості.

30.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від виступу. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

Стаття 31. Порядок розгляду та обговорення питання

31.1. За пропозицією головуючого визначається, згідно регламенту, загальний час для обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

31.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

31.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

31.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

31.2.3. виступи депутатів ради у тому числі з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є;

31.2.4. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

Стаття 32. Закінчення обговорення питання

32.1. Термін обговорення питань згідно з регламентом, може бути продовжено за згодою Ради.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 33. Загальні положення порядку голосування

33.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

33.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо є окреме рішення Ради щодо зміни виду голосування.

Стаття 34. Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок

34.1. У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії. У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

Стаття 35. Вимоги до процедури голосування

35.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

35.2. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

35.3. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

35.4. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Положенням про постійні комісії Ради.

35.5. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

35.6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

35.7. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 36. Загальні вимоги до рішення Ради

36.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

36.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

36.3. Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

36.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд. Рішення з даного процедурного питання має бути підтримане більшістю депутатів від загального складу Ради.

Стаття 37. Рішення Ради з процедурних питань

37.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

37.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

37.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 38. Протокол сесії

38.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретаріат із залученням працівників виконавчого апарату Ради.

38.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

38.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

38.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

38.2.3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

38.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих.

38.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються головуючим на даному пленарному засіданні Ради.

38.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

38.5. Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради та підлягають обов’язковому оприлюдненню.

Стаття 39. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

39.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування.

39.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

– за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування кожного депутата;

– у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення Радою про незастосування при голосуванні цієї системи – проводить відкрите поіменне голосування лічильна група шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається поіменний список депутатів, в якому проти кожного прізвища визначається місце для відмітки результатів голосування.

Депутат голосує особисто. При голосуванні за допомогою системи електронного голосування депутат голосує виключно за допомогою персонального радіочастотного пульта. Забороняється передавати особистий радіочастотний пульт для голосування іншим депутатам або голосувати кількома пультами.

При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.

39.3. Після підрахунку та узагальнення голосів лічильна група інформує головуючого на засіданні Ради про результати голосування.

39.4. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та розміщуються на офіційному веб-сайті Ради в день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради і зберігаються протягом необмеженого строку.

Стаття 40. Загальні положення про таємне голосування

40.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

40.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради.

40.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної Ради, заступників голови районної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

40.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування.

40.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 24 Регламенту.

40.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

40.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 41. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

41.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

41.2. Питання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Кожне питання, винесене на таємне голосування, розміщується навпроти окремої графи, відміткою в якій депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені розміщуються відповідні графи для позначення варіанту відповіді. Варіанти відповіді мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат.

41.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

41.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання (за виключенням проведення першого засідання Ради нового скликання). Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

41.5. Недійсними вважаються бюлетені:

41.5.1. невстановленого зразка;

41.5.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

41.5.3. в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

41.5.4. в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

41.5.5. до яких додатково вписані прізвища та пропозиції, не погоджені на пленарному засіданні.

41.6. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 42. Процедура таємного голосування

42.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабіни (окремого приміщення) для таємного голосування, перевіряє скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

42.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабіни (окремого приміщення) для таємного голосування згідно Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

42.3. Голосування проводиться у кабіні (окремому приміщенні) для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата або пропозиції, за які депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти прізвища або пропозиції «+» або іншої позначки). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (окремого приміщення) для таємного голосування.

Стаття 43. Повторне таємне голосування

43.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

43.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

43.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 44. Підбиття підсумків та встановлення результатів таємного голосування

44.1. Підбиття підсумків та встановлення результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

44.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

44.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 45. Наслідки порушення порядку таємного голосування

45.1 У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

45.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок підведення підсумків таємного голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 46. Набрання чинності рішеннями Ради

46.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

46.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

46.3 Рішення Ради про районний бюджет оприлюднюються відповідно до вимог чинного законодавства.

46.4. Рішення Ради набирає чинності з моменту його підписання головуючим на пленарному засіданні.

Стаття 47. Внесення змін до рішень Ради

47.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

47.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

47.3. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

Стаття 48. Скасування рішень Ради

48.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

48.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, або за рішенням суду.

48.3. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 49. Дисципліна та етика на сесіях районної Ради

49.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

49.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

49.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради та усі присутні не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо депутат чи особи, присутні на пленарному засіданні, своєю поведінкою заважають проведенню засідання Ради, головуючий попереджує їх персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

49.4. Особи, присутні на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

Стаття 50. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступника

50.1. Повноваження голови Ради, заступника голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

50.2. Голова Ради працює на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

50.3. Заступник голови Ради обирається для роботи в Раді на постійній основі.

50.4. Заступник голови Ради не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 51. Порядок обрання голови Ради

51.1. Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

51.2. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

51.3. Кандидати виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.

51.4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

51.5. У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, визначених даним Регламентом.

Стаття 52. Повноваження голови Ради

52.1. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:

52.1.1. скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

52.1.2. забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

52.1.3. представляє Раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату Ради, витрат на її утримання;

52.1.4. вносить Раді пропозиції щодо утворення й обрання постійних комісій Ради та їх голів;

52.1.5. координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

52.1.6. організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

52.1.7. організовує роботу президії Ради;

52.1.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

52.1.9. здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

52.1.10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

52.1.11. підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

52.1.12 веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

52.1.13. забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;

52.1.14. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

52.1.15. звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений Радою термін;

52.1.16. вирішує інші питання, доручені йому Радою.

52.2. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

52.3. Голова Ради в міжсесійний період видає розпорядження з питань, передбачених статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також:

– звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району за їх власним бажанням, угодою сторін, обранням на виборну посаду та призначення виконуючих їх обов’язки;

– оголошення конкурсу на право заміщення вакантних посад керівників зазначених підприємств, установ, закладів згідно із Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району, затвердженим рішенням сесії районної ради.

Стаття 53. Порядок припинення повноважень голови Ради

53.1. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 53.2,53.3,53.5 цієї статті. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.

53.2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

53.3. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

53.4. Зазначені у п. 53.3 ст. 53 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.5. У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 54. Порядок обрання заступника голови Ради

54.1. Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування за представленням голови Ради.

54.2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Стаття 55. Повноваження заступника голови Ради

55.1. Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

55.2. Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.

55.3. За дорученням голови Ради його заступник:

55.3.1. координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

55.3.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;

55.3.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

55.3.4. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

55.3.5. веде особистий прийом громадян;

55.3.6. бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;

55.3.7. сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

55.3.8. організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради.

55.4. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов’язки.

Стаття 56. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради

56.1. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради згідно чинного законодавства. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради у випадках, передбачених п. 56.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

56.2. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень заступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

56.3. У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

56.4. У випадках, передбачених п. 56.1 – 56.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 57. Загальні умови створення постійних комісій Ради

57.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішеннями Ради про утворення постійних комісій.

57.2. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступники голови Ради.

57.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

57.4. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проєктів рішень можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

57.5. Засідання постійних комісій Ради протоколюються.

57.6. Рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

57.7. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

Стаття 58. Склад постійних комісій Ради

58.1. Рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради, а заступника голови та секретаря постійної космосі – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

58.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

58.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

58.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 59. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

59.1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради та їх голови обираються за списком.

59.2. За результатами цього голосування оформлюється відповідне рішення Ради.

59.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву постійної комісії; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради; назву організації політичної партії, від якої обрано депутата.

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

Стаття 60. Правовий статус та повноваження президії Ради

60.1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.

60.2. Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

60.3. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

60.4. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради.

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 61. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

61.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

61.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

61.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

61.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 62. Правові засади діяльності депутатів Ради

62.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

62.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права.

62.3. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.

62.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

62.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

62.6. Депутату Ради після визнання його повноважень надається тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією, посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради та, у разі наявного фінансового ресурсу, нагрудний значок депутата Ради.

62.7. Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Помічникам депутата районної ради на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення видається на термін дії районної ради відповідного скликання. Посвідчення помічникам депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий апарат районної ради.

Стаття 63. Форми роботи депутата Ради

63.1. Діяльність депутата в Раді включає:

63.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

63.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

63.1.3. участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;

63.1.4. виконання доручень Ради та її органів;

63.1.5. роботу над проєктами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.6. роботу з населенням району та відповідного виборчого округу.

63.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано, за наявності об’єктивних причин – завчасно повідомити виконавчий апарат районної ради про неможливість присутності на засіданні Ради.

Стаття 64. Депутатські фракції та групи

64.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

64.2. Депутати районної ради на основі партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів районної ради. З числа членів депутатської фракції обирається керівник фракції, який входить до складу Президії районної ради.

64.3. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.4. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

64.5. До складу депутатської групи можуть входити депутати Ради, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.6. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

64.7. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.8. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

65.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

65.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівнику фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

65.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

65.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп

66.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна Рада.

66.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

66.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.

66.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Стаття 67. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

67.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

67.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 68. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення та порядок їх розгляду

68.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

68.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

68.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

68.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

68.5 Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

68.6. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

68.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

68.8. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Стаття 69. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

69.1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.

69.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.

69.3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

Стаття 70. Повноваження виконавчого апарату Ради

70.1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 71. Прийняття і зміни Регламенту, відповідальність за його порушення

71.1 Даний  Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення Ради.

71.2. Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

71.3. Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

71.4. Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головою районної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії мандатної, з питань регламенту, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, адміністративно-територіального устрою.

За результатами розгляду комісія приймає висновки і рекомендації.