Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників виконавчого апарату районної ради

I. Загальні положення

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату районної ради (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
 2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.
 3. Правила є обов’язковими для всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників

 1. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади голови та заступника голови районної ради проводиться шляхом обрання відповідною радою, посадових осіб місцевого самоврядування шостої – сьомої категорій, передбачених статтею 14 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, крім випадків, передбачених іншими законами України.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, яка зарахована до кадрового резерву чи пройшла стажування, а також прийняття на роботу посадової особи місцевого самоврядування, яка припинила службу в органах місцевого самоврядування у зв’язку з відставкою, може здійснюватися за розпорядженням голови районної ради без конкурсного відбору.

 1. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду у виконавчому апараті районної ради особи, які:

– визнані у встановленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

– в інших випадках, встановлених законами України.

 1. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред’явити:

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 „Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади“.

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

 1. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під розписку.
 2. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати.

Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

– для посадових осіб місцевого самоврядування – до шести місяців;

– для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох, а в окремих випадках, за погодженням з профкомом – до шести місяців. Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

 1. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органах місцевого самоврядування, приймають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. №58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за №783/5004, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

 1. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

– ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

– ознайомити його з цими Правилами;

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

– проінструктувати працівника щодо порядку – використання комп’ютерних програм в органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету Міністрів України під 10 вересня 2003 р. №1433 „Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади“,

– проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці тощо.

 1. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.
 2. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.
 3. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники виконавчого апарату районної ради мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво районної ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво районної ради повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю між працівником і керівництвом районної ради трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Розірвання трудового договору за ініціативою адміністрації районної ради не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету районної ради, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється згідно з положеннями Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, а саме:

1) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5);

2) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18);

3) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12);

4) відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання або порушення Присяги, передбаченої статтею 11;

6) неподання або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін, передбачених статтею 13.

Зміна керівників або складу в органах місцевого самоврядування не може бути підставою для припинення посадовою особою місцевого самоврядування на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.

Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

 1. В день звільнення адміністрація районної ради зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням голови районної ради та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 2. Невиконання службових обов’язків, що заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Розпорядження про відстороненняпосадової особи місцевого самоврядування від виконання повноважень за посадою приймається головою районної ради.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, таке розпорядження скасовується.

III. Основні обов’язки і права посадових осіб місцевого самоврядування

та інших категорій працівників

 1. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради є:

– додержання Конституції України, інших актів законодавства України, а також посадових інструкцій і цих Правил;

– забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених керівництвом відповідно до їх компетенції;

– сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів, розпоряджень і доручень керівництва у межах визначених повноважень;

– ініціатива та творчість у роботі;

– недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню,

– постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

– підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

– дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

– вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради.

– утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

– збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

 1. Посадові особи місцевого самоврядування усіх рівнів підлягають атестації у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. №1440.
 2. Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради мають право:

– користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників виконавчого апарату районної ради та інших осіб;

– брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

– на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він посадова особа місцевого самоврядування), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

– вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

– захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

 1. Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються у посадових інструкціях, що затверджувалися керівником.

IV. Основні обов’язки керівників виконавчого апарату районної ради:

  1. Керівництво виконавчого апарату районної ради зобов’язане:

– неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

– створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

– забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (15 і 31 числа кожного місяця);

– здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

– забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

– застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

– у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;

– забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

У випадках, передбачених законодавством, керівництво районної ради здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

V.Робочий час і його використання

 1. Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до діючого режиму роботи у виконавчому апараті районної ради встановлено такий трудовий розпорядок:

початок роботи з 8 години – протягом тижня;

перерва на обід з 12години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині, в п’ятницю – о 15 годині 45 хвилин;

напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані за розпорядженням голови районної ради з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради можуть залучатися до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.

 1. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.
 2. Забороняється в робочий час:

– відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

– скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

 1. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом виконавчого апарату районної ради може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
 2. Відповідно до статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
Стаж посадової особи місце­вого самоврядування 10 11 12 13 14 15 більше
Кількість календарних днів

додаткової відпустки

5 7 9 11 13 15

За розпорядженням голови районної ради посадові особи місцевого самоврядування можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 1. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників виконавчого апарату районної ради встановлюється згідно із Законом України „Про відпустки“ та Кодексом законів про працю України.
 2. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом виконавчого апарату районної ради, за погодженням з профспілковим комітетом, і врахуванням необхідності забезпечення роботи районної ради і сприятливих умов для відпочинку працівників Графіквідпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

 1. За сумлінну працю в районній раді, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

– оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

– оголошення подяки;

– нагородження Почесною грамотою районної ради;

– нагородження цінними подарунками.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату районної ради можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством. Дисциплінарні стягнення застосовуються до посадової особи місцевого самоврядування за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування.

Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату районної ради до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові районної ради.

 1. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

– догана;

– звільнення з роботи.

До посадових осіб місцевого самоврядування, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду. Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом районної ради безпосередньо за виявленням проступку, але не менше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво районної ради повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

 1. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату районної ради.
 2. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.
 3. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Керівництво районної ради з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.